Ve středu 11.1. jsme se zastupiteli projednali naši námitku ke zpracování územního plánu, která se týkala charakteru veřejných ploch v centru obce. Zastupitelé nám předložili svoje rozhodnutí – všechny dotčené plochy charakterizovat jako OV – občanskou vybavenost (definice dle vyhlášky 501/2006 Sb. je uvedena níže).

I tento charakter ploch je prioritně určen pro zástavbu. Proto se domníváme, že se nejedná o dostatečnou ochranu této výjimečné lokality. Po několika schůzkách našeho spolku jsme tedy vytvořili návrh, který podle našeho mínění lépe odpovídá situaci, tedy:

  • umožňuje budoucí rozšíření veřejných staveb
  • a zároveň maximálně zachovává otevřené veřejné zelené plochy v centru obce

Navrhujeme:

  • vymezení plochy OV pouze částečné v návaznosti na stávající objekt hospody (která již nyní OV je) s požadavkem na zachování stávající prostupnosti pozemků
  • obnovit sportoviště a přírodní biotop v ulici Na Pouskách
  • všechny plochy pojednat v parkové úpravě, což by zvýšilo atraktivitu i pro další návštěvníky (odstranit ploty)
  • přikoupením přilehlých pozemků v severovýchodní části by bylo možné zpřístupnit centrum i z této lokality a navíc by celý prostor získal celistvost

Se zastupiteli jsme se domluvili, že společně připravíme zadání pro zpracování architektonické studie. Pokud se chcete k této diskuzi připojit, budeme rádi. Dejte nám vědět na bubocentrum@volny.cz.

návrh veřejných ploch

———————————————————————————————————————————————-

Podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. – Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území jsou plochy OV definovány takto:

§ 6

Plochy občanského vybavení

(1) Plochy občanského vybavení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem.

(2) Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné.