Voda je zdroj života

Voda je jednou ze základních potřeb pro všechny formy života a je tedy nezbytná i pro naše přežití. V současné době vody v krajině ubývá nejen kvůli klimatickým změnám, ale také vlivem našeho nevhodného zacházení s životním prostředím.

Naše obec Bubovice leží na prameništi. Ze všech stran se sbíhají drobné pramínky, aby se ve středu obce spojily v jeden – Bubovický potok. V době sucha je obsah vody nepatrný, ale když zaprší, dokáže ohrozit povodní domy v nejnižší části obce. V posledních letech jsme stále častěji svědky jeho vysychání, což má také vliv na snížení hladiny podzemní vody, která se zase projeví nedostatkem vody v půdě a ve studních. Proto je naší povinností vodní zdroje chránit.

Současný stav Bubovického potoka je neuspokojivý. Studánky jsou zanesené nebo rozorané, koryta přítoků jsou napřímená, na několika místech přerušená nebo nevhodně zatrubněná, vodní nádrže v havarijním stavu. Retenční schopnost krajiny je proto velmi malá. Zároveň dochází ke splavování cenných částí orné půdy a vzniká nebezpečí povodní.

Rádi bychom využili naší výhodné – v minulosti na vodu bohaté – polohy a pro Bubovický potok podnikli taková opatření, aby zase mohl zásobovat vodou naši krajinu. Zahájili jsme jednání s příslušnými orgány, odborníky, zemědělci a správci krajiny, abychom dali hlavy dohromady a pomohli s revitalizací Bubovického potoka do stavu blízkému přírodě.

Cílem je obnovení pramenů, ochrana vodních koryt a vytvoření nebo obnovení retenčních nádrží tak, aby soužití bylo pro všechny strany přínosné.