Dne 7.9.2018 se konalo setkání se zástupci VAK Beroun, AOPK ČR, obce Bubovice a Bubocentra k objasnění havárie na bubovické čistírně odpadních vod ze 13.8., která mohla přispět k otravě vody v našem rybníku. Dozvěděli jsme se řadu důležitých a zajímavých informací, které vám níže sdílíme a zároveň jsme domluvili několik kroků ke zlepšení současného stavu.

Informace o čistírně:

 • Čistírna je ve vlastnictví obce Bubovice, postavena byla v roce 2009. Provozuje ji na základě smlouvy společnost VAK Beroun.
 • Technologie čistírny (což je asi polovina pořizovací ceny celé stavby) zastarává a se blíží k hranici svojí životnosti, která je cca 10 let. V blízké budoucnosti tedy bude nutné investovat do její obnovy.
 • Vyčištěná voda z čistírny Bubovice se čerpá tlakovým potrubím do Loděnic, do potoka Kačák. Potrubí do Loděnic nebylo postaveno kvalitně, takže zde často dochází k poruchám. Tyto opravy jsou nákladné a pracné, protože někdy je obtížné zjistit, kde se závada v zemi nachází.
 • Čistírna pracuje velmi blízko hranice svojí kapacity, která je v současnosti cca 650 ekvivalentních obyvatel (projekt byl na 1.000 obyvatel, ale realita tomu neodpovídá).
 • V obci v současné době trvale žije přibližně 600 obyvatel (včetně nepřihlášených, kterých je asi 15%).
 • Jednou za měsíc  jsou nezávislou laboratoří odebírány a vyhodnocovány vzorky předčištěné vody. Pracovníci VAK Beroun provádí kontrolu kvality a provozní zkoušky v četnosti 3x za týden. Informace o stavu ČOV jsou navíc on-line přenášeny do centrálního dispečinku.
 • Kvalita vyčištěné vody odpovídá podle sdělení pracovníků VAK Beroun státem stanoveným limitům, vypouštění je několikrát ročně kontrolováno správcem povodí a inspekcí životního prostředí.

Informace k havárii 13.8.:

Přestože vypouštění do Bubovického potoka je v případě havárie povoleno pouze po dobu 3 dnů, přečištěná voda byla z čistírny vypouštěna do potoka 10 dnů. Vypouštěná voda splňovala limity, které jsou pro ČOV Bubovice stanoveny. Tou dobou už do rybníka několik týdnů netekla žádná voda z Bubovic a celá krajina trpěla dlouho trvajícím suchem. Tato shoda okolností způsobila, že s velkou pravděpodobností voda z čistírny přispěla ke zhoršení jakosti vody v rybníce a hromadnému úhynu ryb. Je ale nutno podotknout, že nádrž je určena jako mokřad zejména pro obojživelníky a není vhodná k rybochovným účelům. Je velmi mělká a k nedostatku kyslíku potřebného pro život ryb v ní mohlo dojít i z důvodu dlouhotrvajícího teplého a suchého počasí.

Po nahlášení stavu vody v rybníku 23.8. společnost VAK Beroun:

 • spolu s AOPK ČR, CHKO Český kras zajistila slovení a likvidaci uhynulých ryb
 • navrhla společné projednání celé záležitosti
 • dohledala poruchu na výtlačném potrubí, opravila ji a přestala vypouštět vodu do Bubovického potoka

Závěry setkání:

1) Společnost VAK Beroun bude v budoucnosti dodržovat ustanovení – tedy bude vypouštět vodu do Bubovického potoka pouze po dobu 3 dnů a to jen v případě havárie (v souladu s rozhodnutím vodoprávního orgánu). V případě, že v potoce bude nulový průtok, bude havárie odstraněna následující den.

2) Společnost VAK Beroun předá bubovickým občanům informace o tom, co do odpadní vody nepatří.

3) Společnost VAK Beroun zajistí možnost návštěvy bubovické čističky s odborným výkladem:

 • pro děti (termín po dohodě s Lesní školkou Bubáček)
 • pro občany (termín bude upřesněn)

4) Společnost VAK Beroun, AOPK ČR a Bubocentrum budou iniciovat regionální setkání ke společné koncepci nakládání s odpadními vodami. Termín setkání začátek roku 2019.

K jednání budou přizváni zástupci obcí: Bubovice, Loděnice, Sv. Jan pod Skalou, Chrustenice, společností: GZ Media, Golf Vysoký Újezd, vodoprávní úřad (Městský úřad, obor životního prostředí, Beroun), Povodí Vltavy (Berounka) a Lesy ČR.

 

Setkání 7.9.2018 se zúčastnili:

VAK Beroun: Jiří Paul (ředitel společnosti), Roman Badin (technický ředitel), Jan Soukup (technolog)

AOPK ČR (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky): František Pojer (vedoucí správy CHKO Český kras), Ondřej Šimunek (vodohospodářská problematika)

Obec Bubovice: Petra Vaňková (starostka), Petr Kos (místostarosta)

Bubocentrum: Martina Dražská (předsedkyně)