V rámci doplnění Strategie obce jsme připravili dotazník, aby se občané mohli vyjádřit k tomu, co v rozvoji obce považují za důležité. Tuto možnost využilo 37 občanů.

Vyhodnocení dotazníku ke stažení v PDF.

Infrastruktura

Stejně jako v roce 2015 zůstává výraznou prioritou oprava místních komunikací (87 %) . Dále mají občané zájem o vybudování chodníků u krajských silnic (81 %).

Další náměty občanů:

 • vybudování zpomalovačů/ostrůvků/retardérů na začátku/konci obce
 • oprava komunikací v nové zástavbě
 • stavební úprava náměstí před obecní hospodou s parkovacími místy

Ochrana obce proti povodni

Velká voda je problémem lokálním, který se týká středu obce a některých ulic. Přesto by 52 % občanů uvítalo zpracování Studie odtokových poměrů a 48 % považuje za důležité provedení rekonstrukce zatrubnění ve středu obce.

Další náměty občanů:

 • pouze odstranění havarijního stavu, vyčištění koryta celého potoka
 • svedení dešťové vody v ulici Bubovická
 • vyřešit dešťovou vodu v ulici Lužecká – severní část
 • prohloubení a stavební úprava (obložení kamenem) odtokového koryta před obecní hospodou

Kultura a sport

Nedostatečný prostor pro sportování se odráží v požadavku na výstavbu multifunkčního hřiště (59 %), vítaná je i Studie využití veřejného prostranství ve středu obce (53 %).

Další náměty občanů:

 • zajištění cvičebního sálku (např. v podkrovních prostorách)
 • společenská místnost, klubovna
 • biotop – koupací jezírko nebo koupaliště nebo vodní plocha v místě původní požární nádrže
 • rekonstrukce hřiště v ulici na Pouskách
 • klubovna či edukativní místnost s možností přespání ve spacákách pro skupinu dětských turistů
 • v parčíku u vodoteče vybudovat dětské hřiště (jiné prvky než u hospody viz hřiště v Sedlci) nebo s prvky pro dospělé (hrazdy a žebřiny horizontální i vertikální)

Služby v obci

Občané projevili největší zájem o zajištění obchodu (77 %), pro některé je také důležité zajištění zdravotnických a sociálních služeb (29 %) a vybudování obecní MŠ (26 %).

Další náměty občanů:

 • pokrytí free WIFI
 • pošta
 • zajištění spádovosti do některé MŠ a ZŠ v okolí

Rozvoj turismu

Rozvoj turismu je opět tématem méně atraktivním. Některé občany zajímá vyřešení parkovacích ploch pro turisty (56 %), další by uvítali turistickou stezku (50 %).

Námětem k zamyšlení je také otázka občanů:
Potřebujeme rozvíjet turismus???!!!

Další náměty občanů:

 • parkoviště pro turisty navrhnout na konkrétní místa: něco na náves, další (optimálně pro 10 aut) na každém ústí cest ze Solvayových lomů k obci

Příroda a životní prostředí

Kladný vztah našich obyvatel k místnímu potoku se odráží v požadavku 84 % z nich na jeho revitalizaci. Vítaná je také obnova polních cest (55 %) a kontrola exhalací z topenišť (52 %).

Další náměty občanů:

 • výsadba dalších stromů
 • kontrola/odstranění černých skládek, svoz nebezpečného/objemného odpadu/sutě, atd.
 • řešit ekologickou zátěž statek
 • úklid skládek se zapojením občanů

V dotazníku odpovídali převážně ženy (67 %) a dospělí (83 %). Zájem o místní dění mají ve stejném poměru starousedlíci i noví obyvatelé Bubovic.